ជាប្រភេទខារ៉ាអូខេ ប្រើប្លូធូ និងអាចច្រៀងលេងកម្សាន្តបាន ហ្រ្វីដឹក25ខេត្តក្រុង 0974806157/098405046/099532585