មានទទួលម៉ៅការសំអាត គ្រប់ប្រភេទអាគារ៖ ផ្ទះល្វែង វីឡា ខុនដូរ ផ្សារ ហាង….

ប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទំនើប ទឹកថ្នាំនាំចូលពីបរទេស យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ថែទាំអនាម័យ និងយកគុណភាពជាចំបង តំលៃក៏សមរម្យ។សូមតេមកកាន់​ 092 39 36  27/ 016 80 30 35

Cleaning Group Service is a standard cleaning service in Phnom Penh. We clean all type of building: house, apartment, condominium…

We bit for cleaning project. All level of deep cleaning we can deal for customer.Our service is grateful to serve the customer.- Remove all hard stains- General cleaning- Clean staircase- Clean floor, window, door and wall- Scrub and polish floor with machines- Vacuum with machines- Clean all building glass, high glass of the building- Remove spider web and dirty spot on everywhere- Remove trashClick on the picture for more detailT: 092 39 36  27, 016 80 30 35E: cleaninggroup.cambodia@gmail.comA: #8E1, St. 58P, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh