* លក្ខណៈរបស់កាំម៉ារ៉ា៖

– កាម៉ារ៉ាទិញថ្មី មានប្រអប់ ម្ចាស់ដើម នៅថ្មី 95%

– មិនដែលធ្លាក់ ឬ ប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរ

– មានស្នាមឆ្កូតផ្នែកខាងក្រោមតិចតួច

– ម៉ាស៊ីនដំណើរការល្អ មិនដែលជួសជុល

– កាម៉ារ៉ាសម្រាប់ថត Zoom ឆ្ងាយៗដូចជា ថតសត្វស្លាប ថតព្រះចន្ទ…

– ថតបានស្អាតទាំងរូបសន្លឹក និង វីដេអូ…

*ផ្តល់ជូនបន្ថែម៖

– ម៉េម៉ូរីកាតទំហំ 16GB 01

– កាបូបដាក់កាំម៉ារ៉ា 01

– ឆ្នាំងសាកថ្មទិញក្រៅ 01

– ខ្សែពាក់នឹងក 01

– ថ្មបន្ថែម 01។