ក្រុមហ៊ុន មានសេវាកម្មសំរាប់កម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃផ្សេងៗ

-កន្លាត

-មូស

-កណ្តៀរ

-ស្រមោច….-ល-។

យើងមានថ្នាំ និងក្រុមបច្ចេកទេស ដែលផ្តល់ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់អាគារ ឬគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក

Tel : 016803035 / 092 393627