គ្រែក្តាងឿទំហំ: 1.8m

ប្រភេទឈើ : ក្រញូងស្វា

សន្លឹកក្តា : 4សន្លឹក

កំរាស់ : 1 តឹក

តំលៃធូរលៃ លក់ព្រោះចង្អៀតអត់កន្លែងទុក។

បើចង់បានសូមទាក់ទងមកលេខ 016928998