– តុតុធ្វើការសម្រាប់បុគ្គលិក៤នាក់ មានរបាំងឡប់ឡែផាតធីហ្សិន​ 4 persons workstation with table top (មិនរួមថតកិះ ធ្នើរឃីបត ក្តាដាក់សុីភីយូ និង​កៅអី No drawers, no keyboard, no cpu holder, no chairs)

– ទំហំរួម Dimension: 2550(W) x 1250(D) x 1200(H) mm

– ទំហំ​តុ Table size: 1200(W) x 600(D) mm

– កំពស់តុ Table height : 750mm

– កំពស់ផាតធីហ្សិន Partition height : 1200mm

– មានប្រអប់រត់ខ្សែភ្លើងនៅខាងក្រោម with wiring box

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះ៤៤០អឺ០ ផ្លូវ៣១០ ខាងលិចសណ្ឋាគារកូលាបសភ្នំពេញ៣០ម៉ែត្រ