សាឡុងតូចស្អាតៗ

ហាងយើងខ្ញុំនៅម្តុំស្តុបត្រឡោកបែក, ផ្លូវ 608 ក្រោយ Decastle Condo

សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយះ 012 923 266 /smart: 087 888 622/ 070 666 124