ប្រភេទនៃ Ads

Marketplace offers you 5 different types of ads which you can select during ad posting or reposting. It is not possible to switch between different ad types while it is live. Available types are:

 1. លក់
 2. ការដេញថ្លៃ
 3. ការទិញ
 4. ការផ្លាស់ប្តូរ
 5. អំណោយ

តើការដេញថ្លៃដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

ដើម្បីចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃណាមួយដំបូងអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះគណនី. នៅពេលដែលអ្នកមានគណនីចូលមើលការដេញថ្លៃណាមួយហើយនៅក្នុងរបារចំហៀងអ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញប្រអប់ដេញថ្លៃ.

Bellow input for bid value you will see what is the minimum value you must place. Once the auction is finished and if you’ve won it you will receive confirmation mail.

បង្ហាញនូវ ការដេញថ្លៃដែលអ្នកបានចូលរួមទាំងអស់ ហើយវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក ស្ថិតក្នុង ការដេញថ្លៃ.

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវ Ad របស់អ្នក?

In order to promote your ads first you must navigate to your submitted ads and from the action menu select last option. It will open modal with list of all available promotions on market as well as your currently active promotions for the particular ad.

List of available promotions are:

 1. Bump Up Ad ( this will update creation date while expire time remains and can be used only once per ad )
 2. Highlight Ad ( this will make your ad stand out from others in listing )
 3. Top Ad ( make your add in the first XX positions of listing as well as in it’s regualr listing position )
 4. Urgent Ad ( display urgent ribon on ad box )
 5. Home Map Ad ( have your ad appear on landing page )

With an exception of Bump Up promotion all of them can have multiple packages available.

Once you have selected promotion type and period you can proceed to payment screen. Once the payment is cleared your promotion will be active. Promotion starts from the time when payment is cleared and not from time the promotion is requested.

Why There Are Locations In Dropdown And On Map?

From dropdown you are selecting general location of your advert while selecting it on the map you are being more precise. Also if the location search of the marketplace is set to geolocation, people who search by location will find your ad more easier. Location sSearch of the marketplace can also be set as list of predefined values in which case value from the dropdown is being used.

What Submitting Packs Do You Offer?

Depending on the settings of the marketplace you can have:

 • Packages ( in the packages time for submitting ads is unlimited while number of ad is final )
 • Subscriptions ( here time for submitting is limited while number of ads is not  )

Number of different packages and subscriptions is unlimited and it all depends on the prefered settings of the administrator

តើខ្ញុំអាច ទាក់ទងអ្នកលក់ ដោយរបៀបណា?

In order to retrieve phone number of the seller go to it’s profile page or any of his ads and you will notice block with phone number.

ប្រសិនបើ អ្នកចង់ចាប់ផ្តើមសន្ទនាជាសារ ជាមួយអ្នកលក់ ដំបូងអ្នកត្រូវ បង្កើតគណនី. ពេលដែលអ្នកមានគណនីរួច អ្នកចូលទៅ ads ណាមួយ របស់អ្នកលក់ អ្នកនឹងឃើញមាននូវប៊ូតុង សម្រាប់បញ្ជូនសារ.

How Review System Works?

There are two types of reviews – buyer and seller. First step is to register on our marketplace. Next you need to send a message to a seller. Once the seller responds to your message you will be able to review seller and in the same time seller will be able to review you.

When users visit your profile they will be able to see your overall review , complete list of your reviews and to filter them by type.

Once you post review it can not be changed. Also seller and you have option to respond to review.

What Are Featured Ads?

If you have found some ad which you want to visit later or contact seller later, etc. you can mark it as Favorite and it will be save to the list of your favorite ads which you can access from your profile dashboard.

តើត្រូវរាយការណ៍អំពី Ad យ៉ាងដូចម្តេច?

If you feel that the ad  is breaking some rules, you can report it directly from ad page by clicking on the Report button and writing detail reason. Ad will remain active until administrator checks it out.