តើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច

១. បង្កើត គណនី

ជាដំបូង អ្អ្នកត្រូវធ្វើគឺ បង្កើតនូវគណនីរបស់អ្នក ដែលអាចឲ្យអ្នកអាច បង្ហោះនូវ ads និងមានការទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយ សមាជិករបស់យើង ព្រមទាំងលក្ខណៈពិសេស ដ៏អស្ចារ្យមួយចំនួន

២. បង្ហោះនូវ Ad

Once you are finished with creating your account it is time to sell goods and/or services you are offering and in order to do that add submit some ads so people can notice you

3. Start Earning

Now sit back, relax and wait for the potential buyers to contact you regarding goods and/or  services you are offering and start earning money and building contact as easy as that