មានសេវាសំអាតស្អាតគ្រប់ទីន្លែង ផ្ទះល្វែង វិឡា ខុនដូ ហាង ភោជនីយដ្ធាន មន្ទីរពេទ្យ សាលារៀន

Tel: 010 319 091